Har PR alltid funnits?

PR går hela vägen tillbaka till romarna och egyptierna, med mycket av samma allmänna praxis som vi ser idag. Cleopatra, Julius Caesar och Jesus var alla PR-utövare, på så sätt att de ville påverka den stora massan genom olika budskap och skapa relationer till andra länder och grupper. Med ovanstående definition har PR varit ett verktyg i politiken och religionen i tusentals år. En del hävdar även att de gamla grottmålningarna, 37 000 år före Kristus, även de borde räknas in vid uppkomsten av PR i sin form av kommunikation. En PR-kupp som ofta benämns som en av de första är Boston Tea Party. En politisk protest mot britterna för tullreglerna kring te, som de amerikanska kolonisterna ansåg olaglig. På kvällen den 16 december 1773 gick amerikanen Samuel Adams med sina mannar ombord på flera skepp som låg i Bostons hamn och ägdes av East Indian Companies. De tog 342 tekistor, värda flera tusentals pund, och slängde in dem till kajen i Boston. Något som gjorde den brittiska regeringen ursinnig och skapade mycket offentlig uppmärksamhet. Aktionen resulterade i att den brittiska regeringen stängde hamnen i Boston under sexton år och stiftade nya lagar och tullregler. På så sätt var det en kupp som hade flera PR-ingredienser i sig för att få till en politisk förändring.  

Urfäderna till Public Relations

Amerikanen Edward Bernays anses av många vara urfadern till PR. Han ledde en PR och marknadsföringskampanj redan i början av 1900-talet för att få fler kvinnor att köpa Lucky Strike-cigaretter. Målet var att göra det mer socialt acceptabelt för kvinnor genom att kommunicera att cigaretterna var symbolen för frihet, varpå kvinnor i de större städerna kom att röka dem. Bernays kom även att influera en hel nations frukostvanor. Bernays fick omkring 1920 i uppdrag att utöka ett företags försäljning av bacon. Först sammanställde han en enkätundersökning där läkare fick svara på huruvida en rejäl frukost var att föredra eller inte. När en övervägande majoritet av läkarna, som ansågs vara betrodda personer, svarade att en rejäl frukost var att föredra så skickade han vidare resultatet till 5 000 näringsrådgivare. I takt med att ett stort antal kostrådgivare fick information om den rejäla frukostens fördelar, lade Bernays stor tyngd på att förklara vad en rejäl frukost bestod av. Den bestod av bacon, och ägg. Genom enkätundersökningen och påverkansarbetet mot de inflytelserika aktörerna kom Bernays att förändra hela det amerikanska samhällets syn på vad en nyttig frukost bestod av. Än idag syns resultatet av hans PR verksamhet på många hotells frukostbord. Ivy Lee (1877 – 1934) är också en som anses vara urfader till PR. Lee är mest känd för sitt PR-arbete med amerikanska finansfamiljen Rockefeller. Hans första stora klient var Pennsylvania Railroad, följt av många stora järnvägar. Därför etablerade han även Association of Railroad Executives, som tillhandahöll PR-tjänster till industrin. Termen Public Relations finns för första gången nämnt i förordet av 1897 Yearbook of Railway Literature. Lee var även bland de första att förespråka interna tidningar för att upprätthålla de anställdas moral, såväl som nyhetsbrev för ledning, aktieägarbrev och pressmeddelanden till media.

Branschens tillväxt i Sveriges

Under 1920- och 30-talet etablerades enstaka presstjänster på UD och i vissa militärstaber. I slutet på 1930-talet och början på 1940-talet anställdes personer som skulle ha kontakt med journalister och därmed etablerades yrkesrollen pressombud. Under 1950- och 60-talet växte yrkeskåren genom att företag, organisationer och verksamheter inom offentlig sektor anställde pressombudsmän och redaktörer på personaltidningar. De var ofta personer som var duktiga på att skriva och paketera budskap. Placeringen i organisationen var ofta låg och tillhörde marknads- eller personalfunktionen. År 1956 startade Svenska PR-Byrån som brukar anses som det äldsta PR-konsultföretaget i Sverige som fortfarande är verksamt. Det fusionerades 2001 med Gullers Grupp. Solberg Kommunikation bildades 1968 och Kreab startades i början av sjuttiotalet. Ungefär sju PR-företag har rötter i 1980-talet. När Medbestämmandelagen (MBL) kom till, i och med 1960- och 70-talets stora opinionsrörelser, krävdes mer än enkelriktad information från företaget och arbetsgivaren, varpå kommunikation etablerades som ett begrepp inom yrkesområdet. Offentlighetsprincipen och kravet på insyn i myndigheters verksamhet och den växande offentliga sektorn gjorde att antalet offentliganställda informatörer ökade. Under 1980-talet började allt fler informationsenheter bli självständiga staber från att oftast ha varit placerade under en personal- eller administrativ funktion på företagen. Under 1990-talet blev kommunikation som ledningsinstrument allt viktigare och antalet yrkesverksamma ökar, fler och fler kommunikationsutbildningar lanseras och kommunikationsbranschen i stort växer. I början av 1990-talet får yrkets akademiska kärnämne, medie- och kommunikationsvetenskap, även en gemensam beteckning. Tidigare gick ämnet under informationsteknik och masskommunikation, och tillhörde institutioner såsom statsvetenskap eller sociologi på Universiteten. Ett stort antal PR-konsultföretag startas 1994 och efterföljande år. Under 2000-talet går utvecklingen inom PR mot en mer rådgivande och coachande roll. Fler företag har kommunikation representerat i ledningsgruppen och forskningen inriktar sig på kommunikativt ledarskap, värdeskapande och kommunikationens affärskritiska roll. Under denna tid växer även PR-branschen kraftigt i volym och under de senare åren har man även kunnat se en kvalitetstillväxt såsom specialiseringar, högre intäkter per konsult och en allmän strävan mot ökad professionalisering.

Branschföreningar inom PR

1950 bildades föreningen Sveriges Pressombudsmän (SPO). Vid 1960-talets början hade man cirka 100 medlemmar och byter då namn till Sveriges Public Relations förening (SPR), vilket föreningen heter ända fram till att man byter igen 1991 och blir Sveriges Informationsförening. 1990 delas för första gången Informationspriset ut (idag Stora kommunikatörspriset). Vinnare blev armén. Sedan 2012 går föreningen under namnet Sveriges Kommunikatörer och har idag över 7 000 medlemmar, varav många också jobbar inom PR. År 2009 byter Sveriges Reklamförbund, grundat 1986, namn till Sveriges Kommunikationsbyråer, idag Komm!. Vilket visar på att de olika yrkesrollerna reklam, kommunikation och PR ligger väldigt nära varandra. Till skillnad från Sveriges Kommunikatörer som är en medlemsorganisation för de anställda i branschen så är Komm! en arbetsgivarorganisation, för företagen. Men PR har även två alldeles egna branschföreningar också: Precis och Svenska PR-företagen. PRECIS startades 1990. Under 1990-talet var PRECIS fokus i hög grad internt, med stadgar och medlemsvärvning. Under senare delen av 1990-talet och början av 2000-talet förändrades verksamheten i flera avseenden: De sista av de större medlemsföretagen gick med i PRECIS som därmed kom att representera i stort sett hela konsultbranschen. Genom att ta ett ansvar för branschstatistiken bidrog PRECIS aktivt till att definiera och avgränsa branschen. De första större medlemsaktiviteterna inleddes med höstmöten som flera år i rad samlade 150-250 deltagare. Den första boken ”Allt kommunicerar” gavs ut 2002. PRECIS startade även tävlingen Spinn år 2004, som idag är Sveriges största PR-tävling. År 2005 avknoppades en del av PRECIS och bildade branschföreningen Svenska PR-företagen. Eftersom PRECIS har ett krav på viss årlig omsättning hos sina medlemsföretag, kom denna förening att inrikta sig på mindre PR-byråer. År 2010 instiftade föreningen ett eget pris, Stora PR-priset, som belönar PR-insatser som har givit goda resultat.